Nigel Callaghan - www.taliesin.co.uk

Croeso

Croeso i safle hafan bersonol Nigel Callaghan.

Ar y safle hwn gallech ddarganfod tipyn o wybodaeth amdanaf ac am fy niddordebau.

Gallech gweld manylion fy nghwmni Ymgynghoriaeth TG, Technoleg Taliesin Cyf, ar www.technoleg-taliesin.com

Ein harwr ym Mannau Brycheiniog/Our hero in the Brecon Beacons

Welcome

Welcome to the personal home site of Nigel Callaghan.

On this site you will find information about me and some of my interests.

Details of my IT Consultancy company, Technoleg Taliesin Cyf, can be found at www.technoleg-taliesin.com


Pam 'Taliesin'?

Why 'Taliesin'?

Pam ydw i'n defnyddio 'Taliesin' fel enw domain? 'Does dim unrhyw gysylltiad o gwbl gyda Frank Lloyd Wright, a does dim diddordeb 'da fi mewn 'Celtic twilight hippy mysticism'. Dau reswm sydd: yn gyntaf, rydw i'n byw ym mhentref Tre-Taliesin ym mhlwyf Llangynfelyn, Ceredigion yn nghanol cefngwlad tawel Gorllewin Cynmru. Fe gafodd y pentref ei enwi oherwydd agosrwydd bedd Taliesin. Gallech dysgu mwy (llawer, llawer mwy) am y pentref a'r plwyf ar wefan Llangynfelyn.

A'r ail reswm? Drwy cyd-ddigwyddiad, Taliesin oedd enw fy niweddar tad-cu, Taliesin Mordecai, (1891-1963), Cymro Cymraeg yn wreiddiol o Sir Forgannwg. Mae tipyn o wybodaeth amdano ar y safle hwn, yn cynnwys sawl llun o'i gyfnod yn y Royal Flying Corps yn ystod Ryfel y Byd Cyntaf.

Why use 'Taliesin' for my domain name? Nothing to do with Frank Lloyd Wright or Celtic twilight hippy mysticism - there are actually two reasons: firstly, because I live in the village of Tre-Taliesin (usually just 'Taliesin') in the parish of Llangynfelyn in Ceredigion in the peaceful countryside of mid-Wales. The village itself is named due to its proximity to the grave of the great 6th-century Welsh poet of that name. You can find out a lot more (probably more than you could ever want to know to be honest!) about the village and the parish on the Llangynfelyn website.

And the second reason? By coincidence, Taliesin was the name of my late grandfather, Taliesin Mordecai, (1891-1963), a true Welsh-speaking Welshman, born and bred in Glamorgan. Elsewhere on the site there is a bit of biography about him, including some photos from his time in the Royal Flying Corps during World War 1.


 

Beth sydd ar y safle?


Hafan - fy mwthyn bach
My little cottage

What's on the site? 

Ychydig dolenni o bwys

Some important links

 • www.technoleg-taliesin.com Rydw i wedi bod yn gweithio fel datblygwr meddalwedd ac ymgynghorwr TG ers dros tri deg blynydd, ac erbyn hyn mae'n bosibl i chi fanteisio ar fy mhrofiad eang drwy fy nghwmni 'Technoleg Taliesin Cyf.'
 • www.geograph.co.uk Y prosiect Geograph. Syniad diddorol dros ben - cynnig i greu databas ar-lein o luniau Ynysoedd Prydain, ar sail un llun o leiaf (geograph) am bob un sgwar 1km ar grid yr Arolwg Ordnans. Wedi i mi gyflwyno sawl llun o'm harchifau luniau'r plwyf ac Iwerddon, rwyf wedi cael f'ysbrydoli i adael y tŵ a fforio'r ardal yn fanwl. Gwerth i chi ymweld â'r wefan.
 • Plwyf Llangynfelyn Gwefan Llangynfelyn. Popeth am hanes y plwyf - mapiau, dogfennau, cofnodion, lluniau a.y.y.b. Hefyd rhywbeth am sut y mae'n ymddangos heddiw.
 • Mynegai Morwyr Cymru Manylion o dros 17,000 o forwyr Cymreig wedi'u casglu gan Reg Davies. Gwefan arall gan gwyddoch-chi-pwy.
 • Rhestr enwau'r ONS Ydych chi am wybod faint o Jonesiaid, Smithiau neu Patelod sydd yn y wlad? Wel, dyma'r ateb.
 • Lloffion - llyfrau digidol Rwyf wedi digideiddio sawl llyfr a llyfryn o ddiddordeb hanesyddol. Dyma nhw.
 • Oes angen adnewyddu ar eich Porsche? Doedd fy 944 pert ddim yn iach pan prynais i hi, ond es i â hi i Mark Darby o RS911 yn Llanidloes a fe wnaeth popeth yn iawn!
 • Oes gennych arian sbâr? Wrth feddwl am y twywydd yng Ngheredigion, mae'n anodd dychmygu'n byw rhywle lle mae dŵr ffres yn rhywbeth prin a gwerthfawr. Ond cannoedd o miliynau o bobl ledled y byd yn byw bod dydd heb ddŵr ffres, glan a heb glanweithdra diogel. Mae hyn yn peth ddrwg iawn. Gallwch helpu i wneud pethau yn well drwy fod yn gefnogwr rheolaidd Water Aid. Wedi'r cwbl, p'un sy'n pwysicach? Teledu plasma 50" newydd i chi, neu ddarparu dŵr sâff ar gyfer pentref ym Malawi?
 • Oes gennych arian dydych chi ddim yn eu hangen am y tro? Faint o log ydych chi'n ennill ar eich arian yn y banc ar hyn o bryd? Llaregub? Beth am rhoi'r arian lle mae'n gallu gwneud lles go iawn? Mae Kiva yn darparu microfinance (h.y. benthyciadau bach - nid rhoddion) i unigolion sy'n gweithio a grwpiau bach yn rhai o'r gwledydd tlotach y byd. Mae'n hawdd - mae Kiva yn rhestru'r bobl sydd eisiau cyllid ar ei wefan (rheolir y benthyciadau gan asiantaethau lleol) a chi sy'n dewis y rhai rhdych chi'n mynd i ariannu. Dydy bobl yn gofyn am lot fel arfer - efallai ychydig cannoedd neu fil o ddoleri er mwyn brynu stoc ar gyfer stondin stryd neu rhywbeth tebyg, a rhennir y benthyg rhwng efallai dwsin neu ugain o bobl. Ond mae'r benthyciad 'na yn cynnig siawns iddyn nhw bod yn annibynnol yn y dyfodol, ac enill bywoliath amdanyn nhw ei hunan a'u teuluoedd. Wrth gwrs, fel gyda unrhyw buddsoddiad, mae'n bosibl i chi golli eich arian, ond mae'n anarferol iawn iawn i'r bobl methu â thalu'r arian nôl. Ac wrth gwrs, unwaith mae'r arian wedi dod nôl, rydych chi'n gallu ei benthyg i rywun arall, ac mae'n gallu parhau i wneud lles i rywun - a llawer mwy o les na chysgu mewn cyfrif HSBC. Beth sy'n mynd rownd, yn dod rownd. Edrychwch ar y bobl rydw i'n cefnogi ar hyn o bryd..
 • www.technoleg-taliesin.com I've been working as a software developer and IT consultant for over thirty years, and now you can benefit from my extensive experience through my company 'Technoleg Taliesin Cyf.'
 • www.geograph.co.uk The Geograph project. A fascinating idea - an attempt to build an on-line database of photographs of the British Isles, on the basis of at least one photo (geograph) for each 1km square on the Ordnance Survey grid. Having submitted a number from my archives of Llangynfelyn and Ireland, it's now inspired me to get out and start exploring the county in rather more detail. Well worth a visit.
 • The Parish of Llangynfelyn The Llangynfelyn website. Everything about the history of the parish - maps, documents, records, pictures etc. Also something about how it looks today.
 • Welsh Mariners database Details of over 17,000 Welsh mariners, collected by Reg Davies. Website by you-know-who.
 • ONS Names list Want to know how many Joneses, Smiths or Patels there are in the country? Here's where you get the answer.
 • Lloffion - digital books I've been digitising a number of books and booklets of historical interest. Here they are.
 • Does your Porsche need restoration? My lovely 944 was not at all well when I got her, but I took her to Mark Darby of RS911 in Llanidloes and he made her better!
 • Do you have some money you don't need? Giving the climate in Ceredigion, it's hard to imagine living somewhere where fresh water is actually quite a scarce and valuable thing. But many hundreds of millions of people live daily without access to clean fresh water and safe sanitation. This is a very bad thing. You can help make things better by becoming a regular supporter of Water Aid. After all, which is more important? You getting a 50" plasma TV or providing safe water for a village in Malawi?
 • Do you have some money you don't need for the time being? How much interest are you getting on your savings at the moment? Peanuts, right? Why not put that money to work where it can really do some good? Kiva provide microfinance (i.e. small loans - not handouts) to working individuals and small groups in many of the world's poorer countries. It's simple - Kiva list all the people who are looking for loans (which are managed by local agencies) and you choose who you want to lend money to. It's not usually a lot - often people just want a few hundred or a thousand dollars to buy stock for their street stall or something similar, and that loan will probably be split between a couple of dozen people who lend $25-50 dollars each. But through that loan they will eventually become independent and earn a living for themselves and their families. Of course, as with any investment, you could lose your money, but it's very, very rare for them not to pay the loan back. And of course when you do get the money back then you can lend it to someone else, and it can keep on doing good - in fact a lot more good than sitting in an HSBC account. What goes round, comes round. Have a look at the people I'm supporting..

 

Sut i gysylltu â fi.

 

How to contact me.

Nigel Callaghan
Hafan
Tre Taliesin
Machynlleth
SY20 8JH
Cymru/Wales
E-bost: nigel@taliesin.co.uk
Ffôn/Tel: +44 (0)1970 832573
(Symudol/mobile): +44 (0)7710 430592

 
Manylion Hawlfraint
Copyright Details

Mae'r hawlfraint ar yr holl ddefnyddiau gwreiddiol a welir ar y safle hwn yn eiddo i Nigel Callaghan © 1999-2005.

Copyright on all original material on this site belongs to Nigel Callaghan © 1999-2005.


[Brig y dudalen/Top of page]